Zásady ochrany osob. údajov

Informačná povinnosť

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

 

 

Prevádzkovateľ: ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Holubyho 1/A , 811 03 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1997/B

IČO: 35 758 601

korešp. adresa:             Borinka 149, 900 32 Borinka

Kontaktná osoba:

e-mail:                 info@italmarket.sk,

korešp. adresa:    GDPR koordinátor, ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Borinka 149, 900 32 Borinka.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás, ako dotknutej osobe, nasledujúce údaje, na nasledujúce účely:

Účel spracúvania Kategória osobných údajov Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
prijímacie konanie uchádzačov o zamestnanie osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené vo výpise z registra trestov, doklad o dosiahnutom vzdelaní súhlas dotknutej osoby po dobu trvania výberového procesu xxx
poštová evidencia (došlá a odošlá pošta) titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt
prislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania 1 rok xxx
zmluvy identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhuntné na plnenie zmluvy prislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania, zmluva 10 +1 rokov xxx
evidencia uplatnených práv dotknutých osôb titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby prislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania, zmluva, súhlas dotknutej osoby 1 rok xxx
evidencia dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby prislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania, zmluva, súhlas dotknutej osoby po dobu udelenia súhlasu,a to 5 rokov/ v súlade so zmluvou xxx
evidencia podnetov, sťažností a žiadosti meno, priezvisko, adresa pobytu a ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu oprávnený záujem prevádzkovateľa, príslušná legislatíva, zmluva, súhlas dotknutej osoby 1 rok xxx
spracovanie účtovných dokladov FO meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, podrobnosti o pracovnej ceste, dôvod zrážky, podpis prislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania 10 + 1 rokov 1. úroveň: Sociálna poisťovňa, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava , zdravotné poisťovne, externý audit
Plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu vrátane predzmluvných vzťahov meno a priezvisko kontaktnej osoby obchodného partnera, pracovná pozíca, e-mail, telefón , fax, prislušná legislatíva upravujúca účel spracúvania, zmluva po dobu trvania zmluvného vzťahu/ zákonom stanovenú 1. úroveň: externý audit
Ochrana majetku a finančných záujmov Prevádzkovateľa, ochrana majetku zamestnancov Prevádzkovateľa a tretích osôb, ochrana života a zdravia zamestnancov Prevádzkovateľa a tretích osôb, odhaľovanie kriminality (kamerový systém) obrazové, obrazovo-zvukové záznamy oprávnený záujem prevádzkovateľa 2 mesiace/ po dobu nevyhnutnú pre potreby konania orgánov činných v trestnom konaní organy činné v trestnom alebo priestupkovom konaní
Ochrana majetku, finanančných záujmov prevádzkovateľa a zamestnancov prevádzkovateľa (kniha návštev) meno, priezvisko, podpis oprávnený záujem prevádzkovateľa 1 rok organy činné v trestnom alebo priestupkovom konaní
ponuka produktov a služieb, poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu meno a priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a e-mailový kontakt oprávnený záujem prevádzkovateľa/ súhlas dotknutých osôb po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu xxx
benovaj:jedna sa o spracuvanie OU v rozsahu e-mail vitiky??? Poštová a externá emailová komunikácia (e-mail vizitka/ riešenie ubytovacích kapacít/ prihlásenie na školenia, konferencie) titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, korešpondečná adresa, telefonický kontakt, fotografia zamestnanca prevdázkovateľa pre účely zahraničných konferencií, oprávnený záujem prevádzkovateľa, výslovný súhlas zamestnanca/FO, príslušná legislatíva, zmluva 3 roky xxx
informovanie dotknutých osôb a zverejňovanie vybraných údajov o dotknutej osobe za účelom informovania verejnosti o jednotlivých udalostiach meno a priezvisko, pracovná pozícia, telefonné číslo, e-mail, fotografia, video záznam súhlas dotknutej osoby po dobu udelenia súhlasu xxx

 

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom rešpektujeme. Obchodná spoločnosť ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. sa zaväzuje dodržiavať požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj všetky predpisy, ktoré sa ochrany Vašich osobných údajov týkajú.


Údaje, ktoré o sebe poskytujete pri návšteve našej webovej stránky alebo profilov na sociálnych sieťach, ďalej nespracúvame. V prípade, ak ste pridali komentár alebo zdieľali fotografiu, tieto údaje ostávajú v nezmenenom stave, a ďalej ich už nespracúvame.Právne základy spracúvania osobných údajov

Súhlas - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Plnenie zmluvy - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na planenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Plnenie našich zákonných povinnosti - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.


Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňujeme.


Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Práva dotknutej osoby na:

-          prístup: máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, ak to bude technicky možné,  budú Vám poskytnuté elektronicky.

-          opravu: ak sú podľa Vašej mienky údaje, ktorými disponujeme, neúplné, nepresné alebo neaktuálne, kontaktujte nás ohľadom aktualizácie.

-          prenosnosť údajov: za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

-          namietanie: ako dotknutá osoba máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny právny základ spracúvania a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

-          odvolanie súhlasu: v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky e-mailom alebo písomne na adrese zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali pred jeho odvolaním.

-          obmedzenie spracúvania: v určitých prípadoch ste oprávnený požiadať nás, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje na určitý účel, ak si myslíte,  že už Vaše osobné údaje nemusíme využívať.

-          výmaz (zabudnutie): ak údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné na plnenie stanoveného účelu spracúvania máte právo podať žiadosť o výmaz, avšak upozorňujeme Vás, že môže nastať situácia, kedy nebudeme vedieť a môcť vyhovieť Vašej žiadosti z dôvodu právnych či regulačných povinností o čom budete riadne a včas informovaný.

-          podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov: ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OBSAH TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY JE VHODNÝ LEN PRE OSOBY STARŠIE AKO 18 ROKOV.

Dbáme na zodpovedný prístup ku konzumácii alkoholických nápojov a preto Vás žiadame o potvrdenie Vášho veku.
Kliknutím na tlačítko "Mám 18 + rokov" potvrdzujete že máte minimálne 18 rokov.
Mám 18 + rokov Nemám 18 rokov
By click on button "Mám 18 + rokov" above you agree you are at least 18 y.o.